OBCHODNÍ PODMÍNKY


Podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.novegumy.com se řídí polským právem a tímto nákupním řádem.

Úvodní ustanovení

 

Prodávajícím a provozovatelem e-shopu umístěného na webu pod doménou www.novegumy.com je Cespol sp. z o.o., se sídlem Motelowa 21, Cieszyn, Polsko. OR 0000258085 Sąd Rejonowy, Wydział VI Gospodarczy w Bielsku Białej, IČ 272712439 DIČ PL 954-00-24-121.

Nákupní řád pro případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání upravuje dodatek „Závěrečná ustanovení“. Ustanovení odchylující se od nákupního řádu je dále možné sjednat v kupní smlouvě. Tato odchylující se ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními nákupního řádu. Ustanovení nákupního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a nákupní řád jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění nákupního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění nákupního řádu.

Kupní smlouva

 

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na základě údajů prezentovaných na www.novegumy.cz.

Kupující navrhuje uzavření kupní smlouvy prostřednictvím řádně vytvořené objednávky v e-shopu prodávajícího. Prodávající potvrdí převzetí tohoto návrhu na e-mail kupujícího, přičemž toto potvrzení není svojí povahou souhlasem s uzavřením kupní smlouvy.

Za souhlas s uzavřením kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající odešle kupujícímu podklad k platbě za zboží. Teprve uhrazením ceny zboží a dopravy – připsáním na bankovní účet prodávajícího dochází k expedici zboží kupujícímu. Kupující spolu s informacemi o odeslání zboží obdrží elektronicky, prostřednictvím e-mailu, daňový doklad, odkaz na platný nákupní řád, který je archivovány a odkaz na informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy.

Kupní smlouva může být sjednána i jiným způsobem, ale vždy se považuje za její sjednání až moment vystavení podkladu pro uhrazení ceny.

Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího. Tento svůj záměr kupující oznámí prodávajícímu e-mailem. Kupní smlouva je vždy uzavřena v jazyce českém a na dobu určitou, do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Tímto nezanikají práva kupujícího ani prodávajícího, které podléhají platným zákonům. Kupní smlouva je archivována pouze do okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Ceny zboží

 

Prodávající, je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.novegumy.com jsou uváděny včetně DPH. Všechny udávané ceny jsou platné v momentě nákupu. Stránky internetového obchodu obsahují informace o nákladech spojených s doručením zboží. Tyto informace o nákladech spojených s doručením zboží uvedené na stránkách internetového obchodu platí pouze kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, zejména v případě nedostupnosti zboží, nebo v případě objednávek překračující reálné možností prodeje prostřednictvím www.novegumy.com. V takovýchto případech bude klient neodkladně informován o možnostech náhradního řešení či nereálnosti splnění požadavků.

Objednání zboží

 

Odesláním objednávky vybraného zboží klient/kupující potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s obchodními podmínkami e-shopu.


Po odeslání objednávky se kupujícímu zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni neprodleně automaticky odeslána rekapitulace (potvrzení o přijetí) objednávky. Prodávající je oprávněn neakceptovat návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy v případě, kdy mu je známo, že nebude schopen návrh realizovat z jakékoli objektivní příčiny. O této skutečnosti bude klient neprodleně informován prostřednictvím e-mailu.
Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Komunikační prostředky

 

Kupující nese náklady za standardně využité komunikační prostředky pro komunikaci s provozovatelem e-shopu, pokud tato komunikace započala na straně kupujícího. Ke komunikaci lze využít kontakt prostřednictvím e-mailu, online chatu či vyplněním kontaktního formuláře uvedeného na stránkách e-shopu. Pro objednání zboží se požívá výlučně nástrojů eshopu.

Kupující může zvolit pro kontaktování prodávajícího i volání na některé z pevných či mobilních čísel uvedených v kontaktech. Ceny za volání na tato čísla se řídí podmínkami dohodnutými mezi kupujícím a poskytovatelem telekomunikačních služeb. K dispozici je české číslo mobilního telefonu!

Způsob platby

 

Online bankovní převody realizované přes PayU: On-line platba výhradně pro majitele účtu prakticky u všech významnějších bank na českém i slovenském trhu. V případě bezchybného průběhu platby je částka ihned připsána na účet prodávajícího, vedeného u PayU a objednávka ihned po tomto připsání vyřizována. Nebude-li možné dodržet dodací lhůtu, má zákazník právo na okamžité vrácení částky zpět na účet. Zboží je expedováno po připsání platby na náš účet u PayU (řádově hodiny od platby; seznam bank je v příloze).

Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a nákladů na doručení zboží ještě před distribucí zboží kupujícímu.

Zpracování objednávky

 

V případě nejasností má prodávající - jeho odpovědný zástupce právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu kupujícího zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.

Dodání zboží

 

Termín dodání závisí na druhu objednaného zboží. Ve většině případů se pohybuje v rozmezí sedmi pracovních dnů. Na detailu každého výrobku se zobrazuje textová informace o dostupnosti zboží pro dodání a případně informace, kdy se předpokládá, že zboží bude k dispozici u prodávajícího.
V případě nízkoobrátkového zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Prodávající se zavazuje dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na kupujícího, snížit dodací lhůtu na nejkratší možnou dobu. V souladu s tím může být objednávka v případě potřeby, pro účely logistické optimalizace, rozdělena do dílčích objednávek dodaných postupně.


Pokud dodací lhůta překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má kupující plné právo zrušit svoji objednávku, a to přímo na stránkách www.novegumy.com. Zrušení objednávky v době, kdy je zboží na cestě ke kupujícímu je neplatné!
Dodávku zboží jsou realizovány kurýrními firmami, na základě výběru prodávajícího a to vždy se snahou o nejefektivnější řešení.

Způsob doručení

 

Přeprava zboží k zákazníkovi je uskutečňována kurýrní službou. Cena za dopravu se odvíjí od počtu a druhu zboží, a je zákazníkovi automaticky vypočítávána v nákupním košíku. Námi dodávané zboží je standardně baleno tak, aby nedocházelo k poškození při přepravě. Balné je ZDARMA

Převzetí zboží

 

Příjemce zboží (nebo-li „kupující“) by měl ve vlastním zájmu překontrolovat, že zásilka nenese zjevné znaky poškození, stejně tak obal, pokud je zásilka komplexně zabalena. V případě shledání poškození či porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Doporučujeme provést písemný záznam o důvodu nepřevzetí zásilky, s jehož obsahem vyjádří souhlas i osoba doručovatele svým podpisem a uvedením čitelného jména a příjmení.

Případné poškození se ohlašuje prodávajícímu nebo i přepravci ideálně do dvou pracovních dnů od dne, kdy zásilka nebyla přijata a to písemnou formou. V případě, že dojde ke zjištění poškození až po odjezdu doručujícího, informaci o poškození neodkladně sdělí prodávajícímu i doručiteli.

V případě že kupující může identifikovat neshodu dodaného zboží se zbožím objednaným, měl by ve vlastním zájmu bez zbytečného odkladu tuto neshodu oznámit písemně prodávajícímu, který je následně povinen tuto neshodu napravit ve sjednané lhůtě s kupujícím, přičemž kupujícímu nezaniká právo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud tuto neshodu zjistí prodávající bez předchozího oznámení neshody kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat výměnu zboží pro uvedení dodaného zboží do shody s kupní smlouvou či vrácení tohoto zboží v neshodě s kupní smlouvou (odstoupení od smlouvy prodávajícím) případně může prodávající po kupujícím požadovat úhradu rozdílu ceny uhrazeného objednaného zboží a zboží dodaného v neshodě s kupní smlouvou.

Příjemce má nárok si zboží prohlédnout a vyzkoušet obdobně jako v kamenném obchodě, aniž by mu zanikla možnost vrátit zboží bez udání důvodů zpět prodávajícímu.

Záruční lhůta na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

Daňový doklad k zakoupenému zboží

 

Kupující obdrží daňový doklad k zakoupenému zboží v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží nejpozději v den dodání zboží na zvolenou doručovací adresu.

Tento doklad slouží současně jako záruční list k zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona o účetnictví.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

 

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.


V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dní od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Vrácené zboží se nepovažuje za opotřebované, pokud jej zákazník přiměřeně vyzkoušel obdobně, jako by je vyzkoušel v kamenné prodejně.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří nedílnou součást nákupního řádu. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zasílá na e-mailovou adresu prodávajícího.


Prodávající po obdržení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí kupujícímu částku odpovídající plné kupní ceně na jím uvedené číslo bankovního účtu, a to nejpozději do čtrnácti dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu a za podmínky, že zboží bylo vráceno ve stanoveném čase a patřičném stavu.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou doručovatelskou cestou. K této přepravě může kupující využít služby kterékoliv přepravní společnosti. Kupující může požádat prodávajícího, aby zajistil přepravu zboží zpět k prodávajícímu, přičemž náklady spojené s touto přepravou taktéž hradí kupující, nedohodne-li se s prodávajícím jinak.

Pokud nedojde k vrácení zboží kupujícím nejpozději 14 den po odeslání odstoupení od kupní smlouvy a ani k potvrzení o prokazatelném odeslání zboží zpět k prodávajícímu, má se za to, že toto odstoupení od kupní smlouvy je neplatné, kupující již nadále nežádá od smlouvy odstoupit a prodávající tímto není povinen vrátit kupujícímu částku odpovídající plné kupní ceně zpět. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech kdy kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.


Ve všech těchto případech je kupující o této skutečnosti obratem písemně informován. V případě že kupující již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Možnost storna objednávky

 

Kupující má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů e-shopu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu. O stornování objednávky je kupující vždy obratem informován. Momentem expedování zboží možnost stornování objednávky zaniká.

Práva z vadného plnění

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci nákupního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

 

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí platnou právní úpravou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Reklamace je podmíněna prokázáním nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího, důkazem je zejména daňový doklad – faktura.

Kupujícímu bude zaslán reklamační protokol emailem nejpozději do 7 dnů od přijetí reklamace.

Reklamace, kterou uplatňuje kupující, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Odstranitelné a neodstranitelné vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace

Kupující se při uplatňování reklamace může s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy (doklad o koupi) obrátit přímo na prodejce spolu s popisem závady, dokladem o koupi a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného.

Způsob vyřízení reklamace

Kupujícímu bude zaslán reklamační protokol emailem nejpozději do 7 dnů od přijetí reklamace. V reklamačním protokolu může být požadováno doplnění základních údajů o způsobu použití zboží v provozu (typ vozidla, pozice kola na vozidle, tlak v pneumatikách atp.), které jsou nezbytné pro samotné reklamační řízení.

Po vyřízení reklamace bude kupující písemně (na e-mailovou adresu), informován o výsledku řízení a bude s ním dohodnut způsob předání zboží/vrácení kupní ceny ev. podílu kupní ceny.

V případě neoprávněné reklamace bude kupující písemně kontaktován a bude mu navrhnut další postup řešení vzniklé situace (placená oprava, vrácení zboží bez opravy, ekologická likvidace apod.)

Adresa k zasílání dokumentace, která vyžaduje hmotnou formu:

Cespol Sp. z o.o.

Poste restante
737 01 Český Těšín

info@novegumy.com

Telefon: +420 604 987 256

SYSTÉM PayU

ČESKÝ TRH

 

SLOVENSKÝ TRH

 

Závěrečná ustanovení

 

Dokončením nákupu povoluje kupující používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu a bere na vědomí, že je seznámen se všemi podmínkami popsanými v nákupním řádu a s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

Kupující má právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsaná níže:

  • Není-li v souvislosti se záručními podmínkami výrobce uvedeno jinak, platí záruční lhůta v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
  • Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu.
  • V případě stornování rezervované objednávky nebo vrácení zboží, může prodávající od kupujícího požadovat úhradu stornopoplatku do výše 10% celkové kupní ceny zboží z objednávky.
  • Z části „Práva z vadného plnění“ je vyloučena informace „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí“
  • V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.

Pokud máte v jakémkoli bodě našeho nákupního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás. Vyjdeme vám maximálně vstříc.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

Adresát (prodávající):

Cespol sp. z o.o., se sídlem Motelowa 21, Cieszyn, Polsko. OR 0000258085 Sąd Rejonowy, Wydział VI Gospodarczy w Bielsku Białej, IČ 272712439 DIČ PL 954-00-24-121.

e-mail: novegumy@cespolgroup.com

Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky: **

Číslo faktury: **

Datum objednání zboží:

Jméno a příjmení kupujícího(ích):

Adresa kupujícího(ích):

E-mail kupujícího(ích): *

Telefon kupujícího(ích): *

Datum:

Podpis kupujícího(ích): ***

* nepovinná položka

**nepovinná položka, stačí vyplnit pouze jednu z možností

***vyplnit pouze v případě, že je tento formulář zasílán v listinné podobě

Ochrana osobních údajů – RODO (GDPR) A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Cespol sp. z o.o. si váží Vaší důvěry a chrání Vaše data před zneužitím.

Serióznost je naší prioritou a jsme si plně vědomi našich povinností při správě Vámi uváděných údajů. Respektujeme soukromí zákazníka a Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom mohli kvalitně realizovat naše služby. Společnost Cespol sp. z o.o. nakládá s osobními daty dle znění Zákona o ochraně osobních údajů  - „Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” Dz.U. 2018 poz. 1000 ve znění pozdějších dodatků a informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Cespol sp. z o.o. s jimi uvedenými osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů. Společnost Cespol sp. z o.o.. je tedy jak prodávajícím pro plnění všech povinností z kupní smlouvy, tak i správcem Vašich osobních dat.

Data postupujeme jen v nejnutnější míře a to nezbytně, pro zajištění logistiky a dodání zboží.


Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využívány výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Osobní data jsou uchovávána na zálohovaných a zabezpečených serverech. Společnost Společnost Cespol je oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jako správce jeho osobních údajů, získaných v souvislosti se svojí činností, použít jméno, příjmení a adresu subjektu. Stanete-li se zákazníkem některého z internetových obchodů společnosti Cespol sp. z o.o., berete svojí vědomou registrací či odesláním objednávky na vědomí všechny informace o zpracování a uchovávání Vašich osobních dat tak, jak je uvedeno zde.

Uchovávání osobních dat

Zákazník při vytvoření objednávky vyplní následující osobní údaje: Jméno, příjmení, nebo název společnosti, pokud zákazník nakupuje na IČ, Jméno a příjmení kontaktní osoby pro případ doručení a převzetí zboží nebo pro případ, že objednávku vytváří zákazník za jinou osobu, které bude zboží doručeno, fakturační adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a dále telefonní / mobilní číslo a e-mailovou adresu.
V případě, že zákazník žádá o doručení zboží na jinou adresu, než fakturační, vyplní navíc ještě i dodací adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a navíc i název osoby či firmy, která zboží převezme nebo název kontaktní osoby v případě doručení do firmy a telefon. Všechny tyto údaje mohou být shodné s již vyplněnými fakturačními údaji.
Všechny tyto údaje slouží pro kompletní vyřízení objednávky a pro řádné doručení objednaného zboží. Při dokončení objednávky zákazník potvrzuje, že byl řádně a předem seznámen s obchodními podmínkami a zároveň bere na vědomí zpracování jeho osobních údajů.

Cespol sp. z o.o.po vyřízení objednávky nadále uchovává tyto osobní údaje zákazníka zejména pro účely fakturace a pro účely reklamační. Těmito údaji jsou vyplněné fakturační údaje: Jméno, příjmení, nebo název společnosti, pokud zákazník nakupuje na IČ, Jméno a příjmení kontaktní osoby pro případ doručení a převzetí zboží nebo pro případ, že objednávku vytváří zákazník za jinou osobu, které bude zboží doručeno, fakturační adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a dále telefonní / mobilní číslo a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou uchovávány pro řádné plnění zákonných povinností společnosti Cespol sp. z o.o. a v rozsahu, jež stanovuje zákon. Společnost Cespol sp. z o.o. může využívat poskytnutých údajů zákazníka, a to především jména a příjmení, telefonního / mobilního čísla a e-mailové adresy pro zasílání souvisejících marketingových materiálů či informování zákazníka o novinkách nebo akcích či slevách.

Po doručení a převzetí objednaného zboží zákazníkem společnost Cespol sp. z o.o. nepředává již žádné osobní údaje třetím stranám vyjma výzvy k poskytnutí těchto údajů některým z orgánů výkonné moci ČR pro účely vyšetřování v oblasti trestně-právních vztahů.

Osobní údaje zákazníků uchovává Cespol sp. z o.o. nejméně po dobu 3 let v rozšířeném rozsahu (identifikační, adresní, kontaktní data, případě i další volitelná data) pro plnění reklamačních a záručních povinností a po dobu nejméně 10 let v minimálně základním rozsahu (identifikační a adresní data) pro plnění legislativních povinností (zejména účetní a archivační) od okamžiku poskytnutí těchto osobních údajů a v případě, že zákazník nepožaduje po této době odstranění svých osobních údajů z evidence společnosti Cespol sp. z o.o. jsou pak uchovávány po dobu dalších 10 let.

Zákazník může u společnosti Cespol sp. z o.o. kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. V takovém případě zákazník kontaktuje jakýmkoliv způsobem zákaznickou infolinku nejlépe pomocí kontaktů uvedených na webových stránkách e-shopu, ve kterém došlo k vytvoření zákazníkovi objednávky. Cespol sp. z o.o. na základě této žádosti nadále již nebude zpracovávat osobní údaje zákazníka jinak, než pro účely evidence dané platnými zákony či oprávněným zájmem správce.

Zákazník může některé, jím poskytnuté osobní údaje kdykoliv měnit, a to buď kontaktováním zákaznické infolinky e-shopu, ve kterém došlo k vytvoření objednávky, nebo v případě registrovaného zákazníka, může zákazník tyto údaje měnit přímo na webových stránkách e-shopu po přihlášení ke svému účtu. Přístupové údaje k účtu jsou zákazníkovi zaslány v zabezpečené podobě po registraci na jím poskytnutý a vyplněný e-mail.


Kategorie osobních dat, které zpracováváme

V případě Vaší objednávky nebo využití našich služeb zpracováváme tyto osobní údaje:

Vyžadované (pro řádné vyřízení objednávky)
• Identifikační (jméno a příjmení)
• Adresní (dodací adresu, fakturační adresu)
• Kontaktní (e-mailovou adresu, telefonní číslo)

Volitelné (v případě vyřizování konkrétní záležitosti)
• Platební (číslo bankovního účtu)
• Popisné (pohlaví, záznam kamerového systému)

Účel, k jakému zpracováváme osobní data

K poskytování našich služeb
• Abychom mohli řádně vyřídit Vaši objednávku nebo požadavek
• Abychom mohli naše služby vyhodnocovat a zlepšovat
• Abychom mohli řádně plnit legislativní povinnosti

K evidenci naší vzájemné komunikace
• Abychom Vás mohli rychleji kontaktovat
• Abychom Vás nezdržovali déle, než je nutné při vyřizování Vašich dotazů nebo požadavků
• Abychom Vám uměli co nejlépe poradit a pomoci

K zasílání marketingových nabídek
• Abychom Vám vždy nabídli nejaktuálnější nabídky, slevy, akce, které by pro Vás mohly být zajímavé

K ochraně Vašich i našich práv a zájmů
• Abychom mohli zajistit naše oprávněné zájmy, využíváme kamerové záznamy z označených kamer na našich provozovnách
• Abychom zajistili bezpečnosti a ochranu při řešení sporů nebo trestně-právních vztahů
• Abychom zajistili prevenci a chránili naše zájmy např. proti podvodům

Abychom neustále zdokonalovali služby, které Vám poskytujeme
• Abychom mohli lépe analyzovat a vyhodnocovat naše služby na základě našeho oprávněného zájmu týkajícího se úspěchu v hospodářské soutěži
• Abychom Vám přinesli větší pohodlí při nakupování a využívání on-line služeb našich internetových obchodů využíváme i tzv. cookies

Informace obsažena v cookies

Pokud máte ve svém internetovém prohlížeči povoleny soubory cookies, pak návštěvou našich internetových obchodů využíváme informace v cookies mimo jiné pro následující účely:

• K analýzám uživatelského chování na našem webu, abychom mohli průběžně vylepšovat, zdokonalovat a upravovat naše služby podle potřeb našich zákazníků
• K analýzám výkonu některých našich prodejních marketingových on-line kanálů
• K personalizaci a lepšímu cílení obsahu našich on-line reklam i prostřednictvím jiných webových stránek

Každý internetový prohlížeč obsahuje nastavení použití souborů cookies. Většinou jsou tyto prohlížeče nastaveny pro automatický příjem cookies. Změnit se to samozřejmě dá. Nebo můžete toto nastavení upravit jen pro určitý typ cookies. Více informací o nastavení cookies Vašeho webového prohlížeče hledejte na internetu zadáním klíčových slov: cookies, prohlížeč, nastavení.

Poskytování dat třetím osobám

Veškeré údaje a data, která uvádíte v našich obchodech, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost Cespol sp. z o.o., výjimku tvoří subjekt expedující  zboží a externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, partneři zajišťujících platební styk, jako jsou banky a úvěrové společnosti nebo poskytovatelé on-line platebních metod, vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

Společnost Cespol sp. z o.o. poskytuje nebo může poskytovat důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a podobné. Tyto statistiky však nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Zabezpečení osobních dat

Pro zabezpečení Vašich osobních dat používáme různé zabezpečovací metody. Naše internetové obchody na webových stránkách zabezpečujeme pomocí HTTPS (SSL). Váš zákaznický účet zabezpečujeme přenosem přihlašovacího jména a hesla. Interní systémy podléhají přísným bezpečnostním kritériím pro přihlášení a přístup. Naše zaměstnance a externí partnery pravidelně školíme a dbáme, aby dodržovali všechna pravidla pro maximální ochranu Vašich osobních dat. To stejné zajišťujeme i u našich smluvních partnerů, kteří Vaše data pro naše potřeby nebo potřeby plnění kupní smlouvy zpracovávají.

Závěrem

V případě, že uchováváme Vaše osobní data na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu budou ty konkrétní osobní data v našich systémech vymazány nebo anonymizovány. Souhlasem se nerozumí data získaná k účelu plnění kupní smlouvy a následných povinností nebo oprávněného zájmu správce. Vaše osobní data mohou být úplně zlikvidována po pominutí účelu, k jakému byla získána nebo se na ně již nadále nevztahují právní povinnosti.

Platnost těchto obchodních podmínek je s účinnosti ode dne: 1. září 2020